ดัชนีโลก (ไม่) มีสุข: ดัชนีชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (The Unhappy Planet Index)

20 ฿

หนังสือขายตามสภาพ

ดัชนีโลก (ไม่) มีสุข: ดัชนีชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (The Unhappy Planet Index) 

ผู้เขียน: นิก มาร์คส์ และทีมงาน
ผู้แปล: เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์
ISBN 978-616-9005-40-7
ราคาปก 250 บาท

ดัชนีโลกมีสุขเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาประเมินวัดว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศวิทยาของประชากรแต่ละประเทศ ในการบรรลุเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขนั้นแตกต่างกันอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยชี้วัดที่สำคัญ ทั้งยังชี้ให้เห็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศต่างๆ ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ดี (well-being) ของประชากร ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความจำกัดของทรัพยากรที่เราต้องพึ่งพาอาศัย ในดัชนีโลก (ไม่) มีสุขเราจะพบว่าไม่มีแม้เพียงสักประเทศเดียวที่ทุกอย่างลงตัวหมด บางประเทศอาจมีประสิทธิภาพในเรื่องการสร้างความสุขและชีวิตที่ยืนยาวให้กับประชากรของตน แต่ทุกประเทศต่างมีปัญหาเฉพาะ และไม่มีประเทศใดที่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น (ในส่วนนี้ อาจถือว่าเป็น ดัชนีโลกไม่มีสุข) อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าทึ่งก็คือ เราอาจจะได้เห็นแบบแผนใหม่ๆ ผุดขึ้นมา เพื่อชี้ทางให้มวลมนุษย์บรรลุถึงการมีชีวิตยืนยาวและมีความสุขได้ โดยดำเนินชีวิตภายใต้จุดมุ่งหมายเชิงสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย