ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน: วิถีสู่ความปรองดองในหมู่ศาสนา (Towards the True Kinship of Faiths: How the world’s religions can come together)

Original price was: 290 ฿.Current price is: 261 ฿.

ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน: วิถีสู่ความปรองดองในหมู่ศาสนา (Towards the True Kinship of Faiths: How the world’s religions can come together)

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 เขียน
นัยนา นาควัชระ แปล
พจนา จันทรสันติ บรรณาธิการ
ปีพิมพ์ 1/2563
จำนวน 234 หน้า
ISBN: 978-616-481-012-9
ราคาปก 290 บาท

หนังสือเล่มนี้พยายามจะหาจุดที่ศาสนาทั้งหลายมาบรรจบกัน ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถชื่นชมความแตกต่างระหว่างศาสนาได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องให้ความแตกต่างเหล่านั้นกลายมาเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง การจะสร้างความสมานฉันท์ที่แท้จริงระหว่างศาสนาบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีต่อกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับว่าทุกศาสนาเหมือนกันโดยพื้นฐาน หรือว่านำพาไปสู่จุดหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังคงยืนยันว่า คำสอนเชิงอภิปรัชญาที่แตกต่างกันต่างหาก ที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้แก่ระบบจริยธรรมอันงดงามที่มีรากฐานมาจากความกรุณา ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่าคนที่มีศรัทธาอย่างจริงใจและมีศีลธรรมจรรยา สามารถเป็นชาวพหุนิยมที่เห็นคุณค่าของศาสนาอื่นได้โดยไม่กระทบกระเทือนความเชื่อและศรัทธาที่เขามีต่อหลักคำสอนในศาสนาของตน

– องค์ทะไลลามะที่ 14, หน้า 18-19

– – –

คำปรารภของผู้แปล

“หนังสือ Toward the True Kinship of Faiths (ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน) เล่มนี้ เป็นหนึ่งในสองเล่มที่ว่าด้วยปณิธานสองข้อขององค์ทะไลลามะ ข้อแรกคือการข้ามพ้นศาสนาและบรรลุจริยธรรมแบบโลกวิสัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของโลกปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และวิทยาการในศตวรรษที่ 21 ล้ำหน้าไปไกล ดังที่ทรงพรรณนาไว้ในหนังสือชื่อ Beyond Religion “ข้ามพ้นศาสนา” ซึ่งโปรดให้มีการแปลเป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ปณิธานข้อที่สองขององค์ทะไลลามะซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ คือการส่งเสริมให้ศาสนาทั้งหลายและศาสนิกของทุกศาสนามีความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความสมานฉันท์ อันจะนำไปสู่สันติภาพของโลก

ผู้แปลได้รับการติดต่อจากเลขาส่วนพระองค์ขององค์ทะไลลามะเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ขอให้ทำการแปลหนังสือที่สำคัญทั้งสองเล่มนี้ ซึ่งทั้งผู้แปลและทางสำนักส่วนพระองค์ฯ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สำนักพิมพ์สวนเงินมีมาสามารถสนองพระประสงค์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้แปลได้มีโอกาสนำหนังสือ ข้ามพ้นศาสนา และต้นฉบับแรกของหนังสือ ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน เล่มนี้ ไปถวายพระองค์ท่านที่เมืองธรรมศาลาด้วยตนเองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมะ แต่เป็นการเล่าถึงประสบการณ์และสายสัมพันธ์ส่วนพระองค์ที่ทรงมีกับศาสนาอื่นๆ เป็นหนังสือที่ “อ่านสนุก” ซึ่งผู้แปลไม่จำเป็นต้องสาธยายความดี แต่ใคร่ขอให้ผู้อ่านทุกท่านอนุโมทนากับสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระปณิธานขององค์ทะไลลามะ และได้มีโอกาสทำงานสนองพระคุณและพระประสงค์ของพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้นำศาสนาคนสำคัญของโลก

ผู้แปลและสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาขอขอบคุณคุณ Tenzin Choejor ช่างภาพส่วนพระองค์ ที่ได้มอบภาพหน้าปกอันงดงาม ซึ่งบันทึกที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ในหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้อ่านจะได้พบคำตอบว่าองค์ทะไลลามะทรงรู้สึกเช่นไร ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสรู้เมื่อ 2500 กว่าปีมาแล้ว”

นัยนา นาควัชระ
เชียงใหม่
5 พฤศจิกายน 2562


เกี่ยวกับผู้เขียน

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 ผู้เขียน ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน
H.H. The 14th Dalai Lama

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 (H.H. The 14th Dalai Lama, 6 June 1935 – )

กล่าวถึงตนเองว่าเป็น “พระธรรมดา” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำทางโลกและทางธรรมของประชาชนชาวทิเบต ท่านเป็นทะไลลามะพระองค์ปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักระดับโลกในปี 1989 เมื่อได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการอุทิศตนให้กับการต่อสู้อย่างสันติที่จะปลดปล่อยทิเบต ท่านเรียกร้องให้มีความกรุณาและความรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นสากลผ่านงานเขียนและงานปาฐกถาธรรมมากมาย

เว็บไซต์ขององค์ทะไลลามะ ที่ 14  www.dalailama.com

ผลงานเพิ่มเติมของนักเขียนท่านเดียวกัน: จักรวาลในหนึ่งอะตอม , ข้ามพ้นศาสนา , หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม